Instalacje

Technologia ION ART

Technologia oczyszczania wód powierzchniowych ION ART to nowatorska w zastosowaniu i skuteczna w działaniu metoda bazująca na sprawdzonych już wcześniej rozwiązaniach. Znakomicie sprawdza się między innymi podczas usuwania z wody substancji biogennych powodujących uciążliwe zakwity. Technologia została stworzona przez firmę ART STREFA we współpracy z wiodącymi polskimi jednostkami naukowo-badawczymi: Uniwersytetem  Przyrodniczym z Wrocławia, Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz Uniwersytetem Opolskim.

Oferujemy modułowe stacje oczyszczania, które mogą być lokowane w sąsiedztwie jezior, stawów, kąpielisk i innych zbiorników wodnych. Moduły można dowolnie zestawiać, w zależności od wielkości oczyszczanego zbiornika i specyfiki jego zanieczyszczeń. Nasze stacje mogą być również wykorzystywane na oczyszczalniach ścieków, w końcowej fazie procesu technologicznego.

Stacje mają możliwość pracy w trybie ciągłym (24 godziny na dobę) i nie wymagają stałej obecności personelu obsługującego. Podstawowym elementem instalacji są współpracujące ze sobą układy filtrów mechanicznych, lampy UV oraz filtrów wyposażonych w złoża jonitowe usuwające biogen. Układ technologiczny można rozbudować o dodatkowe kolumny filtracji jonitowej, selektywnie usuwających inne niekorzystne substancje, jak metale ciężkie i rtęć.

Co mówią eksperci?

ION ART to technologia przyszłości w gospodarce wód powierzchniowych.

prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Interwencja w środowisko wodne zlewni Zbiornika Turawa, prowadzona przy wykorzystaniu instalacji selektywnego oczyszczania opartych o technologię ION ART, przyniosła wymierne rezultaty w zakresie ograniczenia ilości biogenów w wodach powierzchniowych.

dr hab. inż. Maria Strzelczyk, Profesor
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy

Wyniki badań biomonitoringowych prowadzonych w wodach Zbiornika Turawa wskazują na zmniejszenie stężeń oznaczonych metali (Mn, Ni, Zn, Cu, Cd i PB) w strefie oddziaływania instalacji, co świadczy o skuteczności usuwania kationów metali ciężkich z wód powierzchniowych i stanowi podstawę do pozytywnej oceny zastosowanej technologii ION ART.

prof. dr hab. Andrzej Kłos
Instytut Inżynierii Środowiska
i Biotechnologii Uniwersytet Opolski

Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie. ION ART to technologia chroniąca nasze dziedzictwo, jakim są i wody powierzchniowe.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski
Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Proces oczyszczania

1.

Proces rozpoczyna się zaczerpnięciem przeznaczonej do oczyszczenia wody surowej umieszczonymi w toni zbiornika filtrami ssawnymi.

2.

Następnie rurociągami woda  transportowana jest do kontenerowej stacji stanowiącej rdzeń całego systemu.

3.

Pierwszym elementem systemu jest pompa, która pozwala zaczerpnąć zanieczyszczoną wodę ze zbiornika i wymusza obieg w całej instalacji.

4.

Woda w pierwszej kolejności podawana jest na układ filtrów złożony kolejno z kolumn zaopatrzonych w złoże żwirowo-piaskowe oraz złoże zeolitowe.

5.

Po usunięciu zanieczyszczeń mechanicznych, woda przepływa przez lampę UV, która pozwala skutecznie wyeliminować bakterie, glony, sinice a nawet wirusy.

6.

Następnie woda poddawana jest filtracji w kolumnach zawierających odpowiednio dobrane żywice jonowymienne lub ich mieszanki.

7.

Żywice wymagają regeneracji, której efektem jest eluat, odprowadzany do sieci kanalizacyjnej lub ujmowany w osobnych zbiornikach.

8.

Oczyszczona woda, pozbawiona biogenów, a w razie potrzeby również innych niepożądanych składników, odprowadzana jest z powrotem do zbiornika.

GOTOWE!

Z wody ponownie można korzystać w bezpieczny sposób i cieszyć się spędzonym przy niej czasem.

Usuwanie biogenów powodujących zakwity

System selektywnego oczyszczania wody tworzą: filtry poborowe, rury doprowadzające zanieczyszczoną wodę do instalacji oczyszczającej, pompa wodna, kolumna filtracji mechanicznej ze złożem żwirowo-piaskowym, kolumna filtracji mechanicznej ze złożem zeolitowym, lampa UV, kolumny filtracji jonitowej, system pomiarowo-sterujący (głowice, MAV-y, wodomierze, czujniki ciśnienia), zbiorniki na regenerat, rury odprowadzające eluat, zbiorniki eluatu (opcjonalnie), rury zrzutowe oczyszczonej wody.

Kolumny filtracji jonitowej wypełnione są odpowiednio dobranymi żywicami jonowymiennymi i pracują w systemie: 

 • twin (naprzemiennym) – gdy jedna kolumna filtruje, druga podlega regeneracji; 
 • szeregowym – kolumny pracują równocześnie zwiększając spektrum usuwanych zanieczyszczeń. 

Stacje wymagają zasilenia energią elektryczną o standardowym napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Energia ta w całości może pochodzić z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na kontenerze. Stacja oczyszczania wody wykorzystująca technologię ION ART jest zeroemisyjna oraz w pełni bezpieczna i przyjazna dla środowiska, w którym pracuje. Jej parametry można skonfigurować tak, że jedynym produktem uboczny jej pracy będzie certyfikowany nawóz wykorzystywany w sadownictwie i uprawie warzyw.

Oczyszczanie wód powierzchniowych przy pomocy instalacji wykorzystującej dedykowane dla zidentyfikowanego rodzaju zanieczyszczeń żywice jonowymienne to nowatorska metoda, stworzona dla środowisk, takich, jak:

 • jeziora
 • stawy
 • kąpieliska
 • inne zbiorniki wodne
 • oczyszczalnie ścieków
 • zakłady przemysłowe
 • gospodarstwa rolne

Cechy wyróżniające instalacje:

 • selektywny charakter wyłapywania szkodliwych substancji i związków z wody
 • bardzo wysoka skuteczność zastosowanej technologii
 • praca ciągła, 24 godziny na dobę, bez konieczności stałej obsługi
 • niewielkie gabaryty instalacji
 • posadowienie nie wymagające fundamentowania
 • czytelne i zweryfikowane w praktyce procedury obsługi
 • niewielki pobór energii; możliwość zastosowania fotowoltaiki
 • w przypadku usuwania substancji  biogennych możliwość uzyskania certyfikowanego nawozu mineralno-organicznego dla upraw roślin warzywnych i sadownictwa, jako jedynego produktu obocznego pracy instalacji
 • szybkie terminy wykonania instalacji „pod klucz”

 

Czym są żywice jonowymienne?

Żywice jonowymienne zbudowane są z syntetycznych polimerów i mają formę mikrogranulek. W polimerową matrycę wbudowane są chemicznie aktywne kwaśne lub zasadowe grupy funkcyjne. Żywice posiadają zdolności wymiany obecnych w wodzie jonów. Niezwykle skutecznie i selektywnie absorbują nieorganiczne i organiczne zanieczyszczenia występujące w wodach powierzchniowych. Złoża żywic jonowymiennych są produktem do wieloletniego stosowania i wymagają jedynie cyklicznych regeneracji.

Przewaga technologii żywic jonowymiennych nad systemami odwróconej osmozy i mineralnymi wynika między innymi z ilości ścieków w powstających w procesie oczyszczania wody. Instalacje alternatywne w stosunku do tych bazujących na jonitach produkują bowiem bardzo duże ilości ścieków (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent oczyszczanej wody). Ponadto technologie oparte o złoża mineralne nie są w stanie zlikwidować zanieczyszczeń, rozpuszczonych w wodzie, takich jak jony metali ciężkich czy innych szkodliwych związków: azotynów, azotanów, fosforanów itp. Kolejną zaletą stosowania żywic jonowymiennych jest ich selektywne działanie a przez to możliwość dopasowania spektrum usuwanych substancji do rzeczywistych potrzeb danego akwenu.